Review
Category
บทสัมภาษณ์ : คุณจิตรา จริยวิโรจน์สกุล

คุณจิตรา  จริยวิโรจน์สกุล

ผู้บริหาร The Book Chest พันธ์ทิพย์ประตูน้ำ
“ความจริงใจ และความซื่อสัตย์เป็นสิ่งสำคัญในการดำเนินธุรกิจ”

 

        "ถึงแม้ว่าเราจะทำธุรกิจร้านขาย Software แต่เห็นว่า ลูกค้าเป็นกลุ่มเดียวกันคือผู้ใช้คอมพิวเตอร์ และต้องเป็นคนรักคอมพิวเตอร์ด้วย จึงคิดว่า CyberPower  UPS เป็นอีกทางเลือกนึงของคนรักคอมพิวเตอร์ เพราะร้านพี่ขายสินค้าโดยเน้นที่คุณภาพเป็นหลัก โดยราคาเหมาะสม CyberPower เป็นอีกทางเลือกนึงที่ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ควรใช้ เพราะนอกจากคุณภาพแล้ว ยังช่วยลดการใช้พลังงาน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอีกด้วย  เลือกความคุ้มค่า ก็เลือก CyberPower แล้วกัน แนะนำค่ะ”


Download Software :
 
Version : File Size : Downloads :
OS :
Licanse : Update : 27 June 2011